Obchodné podmienky

Článok 1

Predmet

1.1 Tieto zasielateľské podmienky platia pre obchodné vzťahy medzi príkazcom a zasielateľom, spoločnosťou Forwarder SK s.r.o., IČO: 48 250 481, so sídlom Bardejov, Puškinova 9, 085 01.

1.2 Odchylné ustanovenia zasielateľskej zmluvy majú prednosť pred znením VZP. Ustanovenia VZP majú prednosť pred znením Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka, nesmú však byť v rozpore s ich kogentnými ustanoveniami ani s donucujúcimi ustanoveniami iných právnych predpisov.

1.3 Pre účely všeobecných zasielateľských podmienok sa

- zasielateľom rozumie spoločnosťou Forwarder SK s.r.o., IČO: 48 250 481, so sídlom Bardejov, Puškinova 9, 085 01. Pri vykonávaní tejto činnosti sa v zasielateľskej zmluve zaväzuje svojmu zákazníkovi - príkazcovi, že mu vo vlastnom mene a na jeho účet obstará prepravu vecí (tovaru) z určitého miesta do určitého iného miesta ( § 601 ods.1 OBZ ). Spoločnosť Forwarder SK s.r.o. sa môže zaviazať aj na obstaranie, zariadenie, resp. uskutočnenie pomocných služieb súvisiacich s prepravou. Hlavnou obchodnou zmluvou na tuzemskom i medzinárodnom trhu je kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim. Do medzinárodnej kúpnej zmluvy sú obvykle včlenené dodacie podmienky INCOTERMS.

- príkazca je osoba (právnická alebo fyzická), ktorá si u zasielateľa objedná obstaranie prepravy, prípadne tiež ďalšie pomocné služby súvisiace s prepravou, a na tento účel uzaviera so zasielateľom zasielateľskú zmluvu a vo veci pomocných služieb príslušné ďalšie zmluvy.

- obstaraním prepravy sa rozumie realizovanie prepravy zasielateľom na základe uzavretia zmluvy o preprave vecí medzi zasielateľom ( v postavení odosielateľa ) a dopravcom.

- dopravcom sa rozumie podnikateľ, ktorý sa zmluvou o preprave veci zaväzuje odosielateľovi, že za odplatu prepraví vec z miesta odoslania do miesta určenia. Dopravca prepravu uskutočňuje.

Článok 2

Uzavieranie, vznik a forma zasielateľskej zmluvy

2.1 Práva a povinnosti zasielateľa vznikajú predovšetkým na základe platnej zasielateľskej zmluvy. Zasielateľskou zmluvou sa spoločnosť Forwarder SK s.r.o. zaväzuje príkazcovi, že mu vo vlastnom mene a na jeho účet obstará prepravu vecí z určitého miesta do určitého iného miesta a príkazca sa zaväzuje zaplatiť zasielateľovi odplatu ( § 601 ods. 1 OBZ ).

2.2 Uzavieranie a vznik zasielateľskej zmluvy upravujú ustanovenia § 43-51 OZ a § 269-275 OBZ. Pre vznik zasielateľskej zmluvy sa vyžaduje včasné a bezvýhradné prijatie návrhu zmluvy. Za návrh zmluvy sa považuje tiež návrh označený ako „zasielateľský príkaz“ , „objednávka zasielateľských služieb“. Návrh zmluvy musí byť určitý a adresný. Treba v ňom presne vymedziť služby, ktoré má zasielateľ obstarať, najmä obstaranie konkrétnej prepravy a musí byť adresovaný konkrétnemu zasielateľovi.

2.3 Podľa týchto všeobecných zasielateľských podmienok sa pre platnosť zasielateľskej zmluvy vyžaduje písomná forma, pokiaľ sa strany nedohodli inak. Za písomnú formu sa považuje napísanie zmluvy na listine, ktorá tvorí jednotný technický celok, prejavy strán výmenou listín, korešpondencie, telegrafické a ďalekopisné správy , telefax, prejavy elektronickými prostriedkami.

ČLÁNOK 3

Spolupráca účastníkov zasielateľskej zmluvy

3.1 Príkazca a zasielateľ sú povinní pri plnení zasielateľskej zmluvy úzko spolupracovať. Svoje záväzky z tejto zmluvy musia splniť riadne a včas.

3.2 Pokiaľ je v omeškaní so splnením svojich povinností príkazca, nemôže sa voči nemu dostať do omeškania zasielateľ a naopak.

3.3 Zasielateľ, ktorý je pri vzájomnom plnení povinný plniť záväzky vopred ( uzavrieť zmluvu s dopravcom ), je oprávnený plnenie odoprieť až do času, kedy mu bude poskytnuté alebo zaistené plnenie vzájomné ( zaplatenie odplaty ), ak je plnenie príkazcu ohrozené pre okolnosti, ktoré mu neboli známe v čase uzavretia zmluvy.

ČLÁNOK 4

Základné povinnosti a práva zasielateľa

4.1 Zasielateľ je povinný :

4.1.1 obstarať pre príkazcu vo vlastnom mene a na jeho účet dohodnutú prepravu vecí z určeného miesta odoslania do stanoveného miesta určenia; na žiadosť príkazcu je povinný vydať mu potvrdenie o prevzatí zásielky, ktorej prepravu má obstarať ;

4.1.2 prevziať zásielku tovaru od dopravcu v stanici , resp. v prístave určenia, ďalej prevziať uskladnenú zásielku od skladovateľa, ak bol týmito úlohami v rámci zasielateľskej zmluvy poverený ;

4.1.3 vykonávať svoje povinnosti zo zasielateľskej zmluvy s odbornou starostlivosťou a dbať o to, aby kvalitne a hospodárne uspokojil záujmy príkazcu ;

4.1.4 v rámci zasielateľskej zmluvy plniť pokyny príkazcu; pri ich plnení dbať na ochranu záujmov príkazcu, z čoho vyplýva najmä :

- povinnosť upozorniť príkazcu na zjavnú nesprávnosť jeho pokynov;

- pri nebezpečenstve z omeškania postupovať aj bez týchto pokynov tak, aby boli čo najviac chránené záujmy príkazcu (pokiaľ sú mu známe ).

4.1.5 riadne sa starať o veci ( tovar ), ktoré mu príkazca zveril, ako aj o veci, ktoré pre príkazcu prevzal, resp. o peniaze, ktoré pre neho pri dobierke vybral, či inak vyinkasoval;

4.1.6 zisťovať alebo zabezpečiť kontrolu množstva tovaru odovzdaného dopravcovi, alebo prevzatého od dopravcu, avšak len vtedy, keď to bolo s príkazcom dohodnuté ;

4.1.7 poistiť zásielku tovaru proti nebezpečenstvám počas prepravy, ak to bolo dohodnuté v zasielateľskej zmluve; poistnú zmluvu uzavrie zasielateľ buď vo vlastnom mene a na účet príkazcu alebo v mene príkazcu;

4.1.8 podať príkazcovi správu o škode, ktorá zásielke hrozí, alebo ktorá na nej už vznikla, a to bezodkladne po tom, ako sa o tom dozvie;

4.1.9 pre potreby príkazcu počas primeranej alebo dohodnutej doby pri zachovaní mlčanlivosti archivovať doklady, ktoré získal pri plnení zasielateľskej zmluvy.

4.2 Zasielateľ je oprávnený :

4.2.1 žiadať, aby mu bol daný písomný príkaz na obstaranie prepravy ( zasielateľský príkaz ), ak zmluva nemá písomnú formu ( OBZ § 601 ods. 2 );

4.2.2 organizovať prepravu, vrátane voľby spôsobu prepravy a voľby dopravcu, pokiaľ nebolo dohodnuté inak;

4.2.3 požadovať od príkazcu primeraný preddavok na náklady spojené s plnením zasielateľskej zmluvy ;

4.2.4 požadovať zaplatenie zmluvnej odplaty;

4.2.5 požadovať úhradu potrebných a užitočných nákladov, ktoré zasielateľ vynaložil v súvislosti so splnením záväzkov zo zasielateľskej zmluvy; požadovať tiež úhradu nákladov účelne vynaložených pri plnení svojho záväzku ;

4.2.6 požiadať príkazcu o opravu nesprávnych alebo o doplnenie neúplných pokynov a zároveň požadovať správne údaje o obsahu zásielky a jej povahe ;

4.2.7 požadovať výslovný príkaz na poistenie zásielky a konkretizáciu druhu poistenia;

4.2.8 požadovať výslovný príkaz na dobierku peňažnej sumy alebo iný inkasný úkon ;

4.2.9 použiť na obstaranie prepravy ďalšieho zasielateľa ( medzizasielateľa ) ; pritom zodpovedá príkazcovi ako keby prepravu obstaral sám ;

4.2.10 odchýliť sa od pokynov príkazcu, ak to vyžaduje ochrana záujmov príkazcu, najmä pri nebezpečenstve z omeškania;

ČLÁNOK 5

Základné povinnosti a práva príkazcu

5.1 Príkazca je povinný :

5.1.1 dať zasielateľovi písomný príkaz na obstaranie prepravy, ak zasielateľská zmluva nemá písomnú formu a ak o to zasielateľ požiada;

5.1.2 ak hrozí zásielke bezprostredne podstatná škoda, alebo ma vedomosť o platobnej neschopnosti spoločnosti vykonať odplatu za obstaranie prepravy, dať zasielateľovi na základe jeho výzvy okamžite potrebné pokyny v písomnej forme ; inak má zasielateľ právo zásielku predať;

5.1.3 poskytnúť zasielateľovi správne údaje o obsahu zásielky a jej povahe, ako aj o iných skutočnostiach potrebných na uzavretie zmluvy o preprave zásielky, menovite údaje o druhu a množstve tovaru, značky a signá, spôsob balenia, rozmery a hmotnosť jednotlivých kusov, údaje o tom, či ide o nebezpečný tovar v zmysle dohody ADR, a pod.; upozorniť včas zasielateľa na verejnoprávne predpisy ( dovozné a vývozné povolenia , tranzitné povolenia , colné predpisy a pod.) , pokiaľ zasielateľovi nemusia byť známe ;

5.1.4 zaplatiť zasielateľovi včas dohodnutú odplatu

5.1.5 na požiadanie zasielateľa poskytnúť mu primeraný preddavok na náklady spojené s plnením záväzku zasielateľa;)

5.1.6 uhradiť zasielateľovi včas potrebné, užitočné a účelne vynaložené náklady. Zaplatiť zasielateľovi odplatu a uhradiť mu náklady tiež pri spiatočnej preprave tovaru, ak príjemca odmietne prevzatie zásielky. Odplata v tomto prípade bude v rovnakej výške ako pri preprave príjemcovi. Obdobnú povinnosť má príkazca v prípade, keď uskutočnenie dohodnutej dobierky alebo inkasný úkon u zasielateľa odvolá, alebo keď sa vybratie príslušnej sumy, napriek úsiliu zasielateľa neuskutoční a zásielka sa musí vrátiť ;

5.1.7 dať zasielateľovi výslovný príkaz na poistenie zásielky, ak si želá jej poistenie a poistenie nie je dohodnuté v zasielateľskej zmluve ;

5.2 Príkazca je oprávnený :

5.2.1 požadovať obstaranie prepravy zo strany zasielateľa podľa podmienok zasielateľskej zmluvy a týchto všeobecných zasielateľských podmienok;

5.2.2 dávať zasielateľovi v rámci zasielateľskej zmluvy podrobnejšie pokyny čo do spôsobu, druhu a trasy prepravy a určenia príjemcu zásielky ;

5.2.3 dať zasielateľovi pokyn na zastavenie prepravy u dopravcu a na vrátenie zásielky za predpokladu, že príjemca zásielku ešte neprevzal, alebo dispozičné právo k zásielke nebolo prevedené na osobu, ktorej nemá zasielateľ oprávnenie udeľovať príkaz;

5.2.4 požadovať od zasielateľa ďalšie pomocné služby súvisiace s obstaraním alebo uskutočnením prepravy, pokiaľ sú dohodnuté v zasielateľskej zmluve alebo osobitne ;

5.2.5 odstúpiť od zasielateľskej zmluvy pri jej podstatnom porušení zasielateľom.

ČLÁNOK 6

Zodpovednosť zasielateľa za škodu a jej rozsah

6. Zasielateľ, ktorý poruší svoju povinnosť zo zasielateľskej zmluvy, z inej obchodnej zmluvy alebo inú záväzkovú povinnosť, alebo ktorý poruší inú mimozmluvnú povinnosť stanovenú v Obchodnom zákonníku, je povinný nahradiť škodu tým spôsobenú druhej strane, ibaže preukáže, že porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť ( § 373, 374 a 757 OBZ).Porušenie povinnosti zo strany zasielateľa, vznik škody a príčinnú súvislosť medzi porušením povinnosti a vzniknutou škodou musí dokázať poškodená strana ( príkazca ). Existenciu okolnosti vylučujúcej zodpovednosť ( liberačný dôvod ) musí preukázať zasielateľ.

6.2 Ak zasielateľ zodpovedá za škodu, jeho povinnosť nahradiť škodu je obmedzená takto :

6.2.1 Pri škode, ktorá nastala na zásielke počas prepravy dopravným prostriedkom alebo pri manipulácií súvisiacej s prepravou ( napr. pri nakládke, prekládke, vykládke ) , výška škody sa obmedzuje na 8,33 XDR za 1 kg brutto hmotnosti poškodeného, zničeného tovaru, najviac však 10 000,- XDR za jeden škodový prípad.

6.2.2 Pri škode spôsobenej oneskoreným dodaním ( doručením ) zásielky je povinnosť zasielateľa nahradiť škodu obmedzená dohodnutou výškou prepravného.

6.3 V prípade zásielky tovaru vysokej hodnoty alebo v prípade osobitného záujmu príkazcu na dodaní, je možné, odchylne od ustanovení bodu 7.2 týchto VZP, v zasielateľskej zmluve dohodnúť vyššiu hranicu zodpovednosti zasielateľa.

6.4 Ušlý zisk a nepriama škoda sa nenahrádzajú.

ČLÁNOK 7

Zodpovednosť príkazcu za škodu a jej rozsah

7.1 O zodpovednosti príkazcu a jej rozsahu platí rovnaký princíp zodpovednosti a ustanovenia , ktoré sú podľa článku 6,body 6.1 a 6.4 smerodajné pre zodpovednosť zasielateľa.

7.2 Ustanovenia bodov 6.2 a 6.3 sa pre zodpovednosť príkazcu nepoužijú

ČLÁNOK 8

Pomocné služby zasielateľa

8.1 Zasielateľ, okrem obstarania prepravy tovaru, zabezpečuje často pre príkazcu ďalšie pomocné a doplňujúce služby, ktoré súvisia s prepravou tovaru. Predpokladom je dohoda o tejto veci s príkazcom, zakotvená priamo v zasielateľskej zmluve alebo mimo nej. Medzi takéto služby patrí najmä poisťovanie zásielok.

ČLÁNOK 9

Fakturácia a spôsob platenia

9.1 Podkladom pre úhradu peňažných pohľadávok zasielateľa je faktúra zasielateľa, ktorá je splatná do 14 dní od jej doručenia príkazcovi , ( pokiaľ sa strany nedohodnú inak ) , pričom sa predpokladá, že doručenie faktúry v tuzemskom styku trvá 3 dni, v medzinárodnom styku 10 dní.

9.2 Peňažný záväzok – faktúru je príkazca povinný uhradiť na svoje nebezpečenstvo a náklady na podnikateľský (bežný ) účet zasielateľa u banky uvedenej vo faktúre alebo zasielateľskej zmluve. Peňažný záväzok príkazcu platený prostredníctvom banky, je splnený pripísaním platenej sumy na účet zasielateľa v jeho banke. Ak peňažný záväzok platí príkazca prostredníctvom pošty, je splnený vyplatením sumy zasielateľovi. V prípade výnimočného plnenia peňažného záväzku osobne v hotovosti , je príkazca povinný splniť ho na svoje nebezpečenstvo a náklady v sídle zasielateľa.

9.3 Ak sa príkazca dostane so splnením svojho peňažného záväzku do omeškania, je povinný zaplatiť zasielateľovi za každý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške úrokovej miery platnej v čase meškania príkazcu.

ČLÁNOK 10

Zabezpečenie zmluvných povinností

10.1 Zmluvná pokuta

Strany môžu v zasielateľskej zmluve dohodnúť na zabezpečenie zmluvných povinností zmluvnú pokutu, ktorá predstavuje paušalizovanú náhradu škody. Na zaplatenie zmluvnej pokuty vzniká nárok pri porušení zmluvnej povinnosti, ktorú zabezpečuje, a to bez ohľadu na to, či oprávnenej strane vznikla škoda alebo nie. Dojednanie o zmluvnej pokute vyžaduje písomnú formu, určenie zabezpečovanej povinnosti a výšku pokuty ( bližšie § 544-545 OZ a § 300-302 OBZ ).

10.2 Zádržné právo

Na zabezpečenie všetkých svojich nárokov voči príkazcovi má zasielateľ zádržné právo k zásielke, dokiaľ je zásielka u zasielateľa. Zádržné právo sa realizuje svojmocným zadržaním veci. Zasielateľ je povinný o zadržaní veci bezodkladne, najneskôr do troch dní, upovedomiť príkazcu. Zasielateľ musí zadržanú zásielku opatrovať, chrániť pred poškodením, zničením alebo stratou. Príkazca je povinný uhradiť náklady na opatrovanie a ochranu zásielky. Vec možno užívať iba so súhlasom dlžníka.

ČLÁNOK 11

Záverečné ustanovenia

11.1 Miesto plnenia

Na riadne splnenie záväzkov účastníkov zasielateľskej zmluvy sa vyžaduje, aby záväzok bol splnený v mieste sídla zasielateľa resp. v mieste jeho prevádzky, na ktorú bola adresovaná objednávka alebo zasielateľský príkaz, pokiaľ z povahy záväzku nevyplýva, že môže alebo musí byť, splnený na inom mieste.

11.2 Odstúpenie od zmluvy

Od zasielateľskej zmluvy možno odstúpiť len v prípadoch ustanovených zasielateľskou zmluvou, týmito všeobecnými zasielateľskými podmienkami, Obchodným zákonníkom ( § 344 – 354 ) alebo iným zákonom. Jednostranné odstúpenie od zasielateľskej zmluvy bez právneho dôvodu sa nepripúšťa. Zmluvné strany sa však môžu dohodnúť na odstupnom.

11.3 Premlčanie práv

11.3.1 Práva vzniknuté zo škody na dopravovaných veciach a z oneskoreného doručenia zásielky voči zasielateľovi a voči dopravcovi sa premlčujú po uplynutí jedného roka. Pri právach vzniknutých z celkového zničenia alebo straty zásielky plynie premlčacia doba odo dňa, keď zásielka mala byť doručená príjemcovi, pri ostatných právach, keď zásielka bola doručená. Pre škodu vedome spôsobenú, platí všeobecná premlčacia doba štyri roky.

11.3.2 Pre ostatné práva zasielateľa a príkazcu zo zasielateľskej zmluvy platí všeobecná premlčacia doba štyri roky.

11.3.3 Ďalšie otázky premlčania práv sú upravené § 387-408 OBZ.

11.4 Rozhodujúce hmotné právo

11.4.1 Zasielateľská zmluva pri vnútroštátnom zasielateľstve sa vždy riadi slovenským právom.

11.4.2 Taktiež zasielateľská zmluva v medzinárodnom zasielateľstve sa riadi slovenským právom, pokiaľ si účastníci tejto zmluvy výslovne nezvolia právo iného štátu.

Sledujte nás na sociálnych sieťach

facebook ikona

Aktuálne informácie na
facebooku

instagram ikona

Denné
príbehy na instagrame

youtube ikona

Video
obsahna youtube

?>